İş Kanunu ve İşverenlerin Sorumlulukları

@szTitle@
 

AMAÇ

İş hukuku ve İş Kanunları; ülkemizde, çalışma hayatının hem işveren hem de işçi tarafını yakından ilgilendirmektedir. İş hukukunun işveren tarafından iyi bilinerek uygulanması sadece olası davaların muhatabı olmasını engellemekle kalmayacak, işyerindeki üretim ve verimliliğinin artışını kolaylaştıracaktır. Diğer yandan iş hukukunun işçiler tarafından iyi bilinmesi işveren ve işçi arasındaki dengenin kurulmasını sağlayarak istismarı önlemeye yardımcı olacaktır.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

o İşyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren ve işveren vekilinin çalıştırılan her işçi için 100 TL idari para cezası ödemek zorunda olduğunu,

o Ağır ve tehlikeli işler kategorisinde yer alan işyerleri için söz konusu idari para cezasının her işçi için 1.000 TL  olarak uygulanacağını,

o İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı 10.000 TL idari para cezası kesileceğini,

o Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekilinin çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 750 TL para cezası ödemek zorunda olduğunu,

o Fazla çalışmalara ilişkin ücretin ödenmemesi, işçiye fazla mesai çerçevesinde hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekilinin, bu durumda olan her işçi için 100 TL para cezası ödemek zorunda olduğunu,

o İzin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekilinin  bu durumda olan her işçi için 100 TL lira para cezası ödemek zorunda olduğunu,

o İşçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekilinin 500TL para cezası ödemek zorunda olduğunu,

o İşveren veya işveren vekilinin, alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için 200 TL, alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarın tekrarlanarak ödemek zorunda olduğunu,

o Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işverenin bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal işe almak zorunda olduğunu aksi halde işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda olduğunu,

o İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işverenin işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğunu, işçinin boşta geçen sürelerine ilişkin 4 aya kadar ücretini ödemek zorunda olduğu, ayrıca söz konusu ücrete en yüksek banka mevduat faizi işletileceğini, 1.100 TL’den az olmamak üzere dava konusu miktarın %12’si tutarında vekalet ücreti ödemek zorunda kalınacağını

HEDEF KİTLE

Özel sektör işverenleri ve çalışanları, insan kaynakları departmanı  yetkilileri ve çalışanları, personel ve idari işler yöneticileri, öğrenciler

UYGULANACAK YÖNTEM

Bu eğitimde sadece İş Kanunlarının ilgili maddelerinin açıklanılması ile yetinilmeyerek Yargıtay kararları, uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve örnek olay çözümleri bir arada değerlendirilecektir .

EĞİTİM PLANI

1.Gün


TEMEL KAVRAMLAR

-İş Hukuku Kavramı
-İşçi Kavramı
-Çırak ve Stajyer Kavramı
-İşveren Kavramı
İşveren Vekili Kavramı
-Alt İşveren (Taşeron) Kavramı

İŞ SÖZLEŞMESİ

-Tanımı, Şekli Ve Hukuki Niteliği
-İş Sözleşmesinin Türleri
-Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmesi
-Tam Süreli ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
-Deneme Süreli ve Deneme Süresiz İş Sözleşmesi
-Geçici Süreli İş Sözleşmesi
-Takım Sözleşmesi
-İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İş Sözleşmeleri
-Geçersiz İş Sözleşmeleri
-Zorunlu İş Sözleşmeleri

İŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

-İşçinin Borçları
-İş Görme Borcu
-Talimatlara Uyma Borcu
-Sadakat Borcu
-Rekabet Etmeme Borcu
-İşverenin Borçları
-Ücret Ödeme Borcu
-Eşit İşlem yapma Borcu
-İşçiyi Gözetme Borcu

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

-Günlük ve Haftalık Çalışma Süreleri
-Fazla Çalışma
-Yoğunlaştırılmış ve Denkleştirilmiş İş süreleri
-Telafi Çalışması
-Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği
-Çalışma Süresinden Sayılan Haller
-Dinlenme Süreleri
-Ara Dinlenme
-Hafta Tatili
-Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri
-Ücretli Yıllık İzin

2. Gün

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE

-İş Güvencesinin Koşulları
-Fesih Bildiriminin Yazılı yapılması
-Fesih Bildiriminde Geçerli Bir Sebebe Dayanma Zorunluluğu
-İşçinin Kişiliğine Bağlı Geçerli Fesih Sebepleri
-İşçiye İhtar Verilmesi
-Fesihten Önce Savunma Alınması Zorunluluğu
-İşletmeden, İşyerinden ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Sebepler
-Toplu İşçi Çıkarmada Geçerli Sebepler ve Zorunlu Bildirimler
-Geçerli Sayılmayan Fesih Sebepleri
-Geçersiz Fesih (İşe İade)
-İşçinin İşe Edilmesinin Şartları
-İşçinin İşveren Tarafından İşe Başlatılması ve Sonuçları 
- İşçinin İşveren Tarafından İşe Başlatılmaması ve Sonuçları

İHBAR ÖNELLİ FESİH BİLDİRİMİ


-Fesih Bildiriminin İhbar Önellerine Uygun Yapılması
-İhbar Önellerinin Süresi
-İhbar Önellerine Uyulmadan Yapılan Fesih (İhbar Tazminatı)
-Kötü niyetle Yapılan Fesih (Kötü niyet Tazminatı)
-İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Önelsiz (Derhal) Fesih Bildirimi İle Sona Ermesi
-Özellikleri
-Derhal Fesih Bildirimi Sebepleri
-İşçi Bakımından
-İşveren bakımından
-Derhal Fesih Bildiriminin Hükmü

KIDEM TAZMİNATI

-İşçi Alacaklarının Ödenmesi ve İşçiye Bordro Örneği Verilmesi
-Yeni İşverenin Sorumluluğu
-İşçiden İbraname Alınması
-Kıdem Tazminatının Koşulları
-Kıdem Tazminatının Hesaplanması
-Kıdem Süresinin Hesaplanması
-İşverenin Değişmesinin Kıdem Tazminatına Etkisi
-Kıdem Tazminatı Miktarının Hesaplanması
-Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz ve Zamanaşımı
-İşe İadeye Bağlı Alacakların Hesaplanma Yöntemi
-İşe İadeye Bağlı Alacakların Faizi ve Zamanaşımı Süresi
 
EĞİTİM YERİ/ULAŞIM

Kayıt sırasında bildirilecektir.

EĞİTİM SAATLERİ / TARİH

Eğitim süresi  2 gün olup, saatler ve tarihler  kayıt sırasında bildirilecektir.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Basılı Materyaller

•Eğitim Sunumu 
•Örnek Uygulamalar
 
İKRAMLAR

Öğle yemeği, çay-kahve

EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitim ücreti konusunda lütfen FINart Danışmanlık'la temas kurunuz.

DİĞER HUSUSLAR

Eğitim sonrasında İzmir Üniversitesi'nce onaylı "Katılım Sertifikası" verilecektir.